inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik


grønt blad.jpg
 
 

Privatlivspolitik

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.  

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.  

I tilfælde af, at de beslutninger, vi har behov for at træffe, er afhængige af, at vi kan behandle følsomme persondata, vurderer vi konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Det vurderer vi løbende og inden vi begynder at behandle dine persondata.   

Vi sikrer fair og transparent databehandling  

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata, fx vores tilmeldingsblanketter.  

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en myndighed eller samarbejdspartner, oplyser vi dig om det senest 10 dage efter, vi har indhentet dine persondata. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

Vi  anvender denne  type  data om  dig  

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og ydelser samt i vores kontakt med dig.    

De data, vi anvender, omfatter:  

  • Almindelige  persondata – fx navn, adresse, arbejdsplads 
  • CPR-nummer  - 

Vi sammenstiller ikke dine data med data, fra andre aktører, fx fra sociale medier.    

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål, fx fakturering og gruppedannelse på vores kurser.

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:  

  • I forbindelse med  samtaler  hos inpraxis og  journalføring,  samt  opbevaring  af dine  oplysninger  
  • Administration  af  din relation  til  os  
  • Opfyldelse  af  lovkrav 

Vi kan få  behov for  at  anvende dine  persondata  til  et  andet formål  end  det, de  blev  indsamlet til.  Med mindre du  har  givet samtykke  til  en sådan  ny  anvendelse,undersøger  vi, om  det oprindelige formå

l  med indsamlingen  af  dine data  er  foreneligt med  det nye  formål. Vi vurderer fx  de  kilder, dine data  stammer fra,  og  om det  er  almindelige eller  følsomme  oplysninger,  vi har  behov  for  at bruge. Vi  vurderer  også, om  brugen  af dine  data  til det  nye  formål vil  have  negative konsekvenser  for  din handlefrihed.    

Vi  behandler kun  relevante  persondata  

Vi behandler  kun  data om  dig,  der er  relevante  og  tilstrækkelige  i forhold  til  de formål,  der  er defineret  ovenfor. Formålet  er  afgørende for,  hvilken type  data om  dig,  der er  relevante  for os.  Det  samme gælder  omfanget  af de  persondata,  vi bruger.  Vi  bruger fx  ikke  flere data,  end dem, vi  har  brug for  til  det konkrete  formål.

Inden vi  behandler  dine persondata,  undersøger  vi,  om  det er  muligt  for os  at  minimere mængden  af  data om  dig.  Vi undersøger også,  om  nogle af  de  datatyper,  vi anvender,  kan  bruges i  anonymiseret  form. Det kan  vi  gøre, hvis  det  ikke indvirker  negativt på  vores forpligtelser  eller den tjeneste  eller  service, vi tilbyder dig.     

Vi  behandler kun  nødvendige  persondata  

Vi indsamler,  behandler  og opbevarer  kun  de persondata,  der  er nødvendige  i  forhold til  at opfylde vores  fastsatte formål.  Derudover kan  det være  bestemt ved lovgivning,  hvilken  type data,  der  er  nødvendig  at indsamle  og  opbevare for  vores  forretningsdrift.  Typen og  omfanget af de  persondata, vi  behandler,  kan også  være  nødvendige for  at  opfylde enkontrakt  eller  en anden retlig  forpligtelse.      

Vi kontrollerer  og opdaterer  dine  persondata  

Vi kontrollerer,  at de  persondata,  vi behandler  om  dig, ikke  er  urigtige eller  vildledende.  Vi sørger også  for at  opdatere  dine persondata  løbende.  

Da vores  service  er afhængig  af,  at dine  data  er  korrekte  og opdaterede,  beder  vi  dig  oplyse os om  relevante  ændringer i  dine  data. Du  kan  benytte kontaktoplysningerne ovenfor  til  at meddele  os  dine  ændringer.  

For at  sikre  kvaliteten af  dine  data, har  vi  vedtaget interne  regler  og fastlagt  procedurer  for kontrol  og  opdatering  af dine  persondata. 

Vi sletter dine  persondata, når  de  ikke længere  er  nødvendige  

Vi sletter dine  persondata, når  de  ikke længere  er  nødvendige  i forhold  til  det formål,  som  var grunden  til vores  indsamling,  behandling og  opbevaring  af dine  data.    

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata  

Vi indhenter  dit  samtykke, inden  vi  behandler dine  persondata  til de  formål,  der  er  beskrevet ovenfor,  med mindre  vi  har  et  lovligt grundlag  for  at indhente dem.  Vi oplyser  dig om  et  sådant grundlag og  om  vores legitime  interesse  i at  behandle  dine persondata.  

Dit samtykke  er  frivilligt, og  du  kan til  enhver  tid  trække  det tilbage  ved  at henvende  dig  til os.  

Skriv da en mail til vores info@inpraxis.dk

Hvis vi  ønsker  at anvende  dine  persondata til  et  andet formål  end det  oprindelige,  oplyser vi  dig om det nye  formål  og beder  om  dit samtykke,  før  vi påbegynder databehandlingen.  Hvis  vi har  et andet  lovligt  grundlag  for den  nye  behandling, oplyser  vi  dig om  dette.  

Når vi  i vores service og  ydelser har  behov  for at  behandle  data om  børn,  indhenter vi  samtykke fra  en  forælder. Vi kontrollerer  så  vidt muligt,  at  samtykket  gives af  en  forælder med forældremyndighed  over barnet.      

Vi videregiver ikke  dine persondata  uden  dit samtykke  

Vi videregiver ikke  persondata til  andre  aktører.  

Vi videregiver ikke  dine persondata  til  aktører i  tredjelande.   

Sikkerhed  

Vi beskytter  dine  persondata og  har  interne regler  om  informationssikkerhed  

Vi har  vedtaget  interne regler  om  informationssikkerhed,  som indeholder  instrukser  og foranstaltninger,  der beskytter  dine  persondata mod  at  blive tilintetgjort,  gå tabt  eller  blive ændret,  mod  uautoriseret offentliggørelse,  og  mod  at  uvedkommende  får adgang  eller  kendskab til  dem.  

Vi har  fastlagte  procedurer for  tildeling  af adgangsrettigheder til  de  af vores  medarbejdere,  der behandler  følsomme persondata  og  data, der  afdækker  oplysninger  om personlige  interesser  og vaner. Vi  kontrollerer  deres faktiske  adgang  gennem logning  og  tilsyn. For  at  undgå datatab  tager vi  løbende  back up  af  vores datasæt.  Vi  beskytter også  fortroligheden  og autenciteten  af  dine data  ved  hjælp  af kryptering.        

I tilfælde  af  et sikkerhedsbrud,  der  resulterer i  en høj  risiko for  dig  for  diskrimination,  ID-tyveri, økonomisk  tab,  tab af  omdømme  eller anden  væsentlig  ulempe,  vil vi  underrette  dig  om sikkerhedsbruddet  så hurtigt  som  muligt.

Brug  af cookies  

Cookies, formål  og  relevans.  

Vi placerer ikke cookies på  din  computer eller  mobiltelefon.  

Dine  rettigheder  

Du har  ret  til at  få  adgang til  dine  persondata. Du har  til en  enhver  tid ret  til  at få  oplyst,  hvilke data  vi  behandler om  dig,  hvor de  stammer  fra, og  hvad  vi anvender  dem  til. Du  kan også få  oplyst,  hvor længe vi  opbevarer  dine persondata,  og  hvem, der  modtager  data om  dig,  i det  omfang  vi  videregiver  data i  Danmark  og  i  udlandet.  

Hvis du  anmoder  om det,  kan  vi oplyse  dig  om til  de  data, vi  behandler  om dig.  Adgangen  kan dog  være  begrænset af  hensyn  til andre  personers  privatlivsbeskyttelse,  til forretningshemmeligheder  og  immaterielle  rettigheder.  Du kan  gøre  brug af  dine  rettigheder ved at  henvende dig til  os.  Vores kontaktoplysninger fremgår af vores hjemmeside www.inpraxis.dk

Du  har ret  til  at  få  unøjagtige  persondata rettet  eller  slettet.

Hvis du  mener,  at de  persondata,  vi behandler  om  dig, er  unøjagtige, har  du  ret til  at  få dem rettet.  Du skal henvende  dig  til os  og  oplyse os  om,  hvori unøjagtighederne består,  og  hvordan de  kan  rettes.  

I nogle tilfælde  vil vi  have  en forpligtelse  til  at  slette  dine  persondata.  Det gælder  fx,  hvis du trækker  dit samtykke  tilbage.  Hvis du  mener,  at dine  data  ikke længere  er  nødvendige i  forhold til det  formål, som vi  indhentede  dem til,  kan  du bede  om  at få  dem  slettet.  Du  kan også kontakte  os,  hvis du  mener,  at dine  persondata  bliver behandlet  i  strid  med  lovgivningen eller  andre  retlige forpligtelser.  

Når du  henvender  dig med  en  anmodning om  at  få  rettet  eller slettet  dine persondata, undersøger  vi,  om betingelserne  er  opfyldt, og  gennemfører  i så  fald  ændringer eller sletning  så hurtigt  som  muligt. 

Du har  ret  til at  gøre  indsigelse mod  vores  behandling af  dine  persondata.  

Du har  ret  til at  gøre  indsigelse mod  vores  behandling  af dine  persondata.  Du  kan  også gøre indsigelse  mod  vores videregivelse  af  dine data  til  markedsføringsformål.  Du kan  bruge kontaktoplysningerne  øverst til  at  sende en  indsigelse.  Hvis din  indsigelse  er berettiget,  sørger  vi for at  ophøre med  behandlingen  af dine  persondata.   

Du har  ret  til at  modtage  de persondata,  du  har stillet  til  rådighed for  os,  og dem,  vi  har indhentet  om dig  hos andre  aktører  på  baggrund  af dit  samtykke.  Hvis vi behandler  data om  dig som led  i  en kontrakt, hvor  du  er part,  kan  du også  få  tilsendt dine  data.  Du har  også  ret til  at overføre disse  persondata  til en  anden  psykolog. 

Hvis du  ønsker  at bruge  din  ret til  data-portabilitet, vil  du modtage  dine  persondata fra  os  i  et almindeligt  anvendt format.  

Hvis du  ønsker  at få  adgang  til dine  data,  få dem  rettet  eller slettet,  eller  gøre indsigelse  mod vores  databehandling,  undersøger vi  om  det  er  muligt og  giver  dig svar  på  din henvendelse så  hurtigt som  muligt  og senest  en  måned efter  vi  har modtaget  din henvendelse.