inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Uddannelser

Konsulentuddannelse 1. år 2020

 

 Systemisk og narrativ konsulentuddannelse I
- Konsulent men hvordan? -   

 

Undervisere: Dorte Lund-Jacobsen og Iben Ljungmann
Start: Marts 2020

 
 

Hvem er det for?

Uddannelsen for dig, hvis du har:
Konsulentopgaver eller konsultative opgaver som en del af din jobbeskrivelse.

Det kan være, du er:
arbejdsmiljøkonsulent, HR konsulent, akt-konsulent, tale-hørekonsulent, ppr-psykolog, sundheds-, socialfaglig, psykologisk eller pædagogisk konsulent, arbejdsmarkedskonsulent, konsulent i undervisningssektoren eller at du har et leder- eller medarbejderjob, hvor konsulentfunktioner er en del af dit arbejde.

Uddannelsen tilbyder

Et gennemarbejdet teoretisk og metodisk holdepunkt i forhold til de vanskelige opgaver, som du som konsulent bliver budt ind i.

Vi fokuserer på opgaven, lige fra den ankommer på dit bord, hvor der skal forhandles og planlægges. Vi fokuserer ligeledes på selve udførelsen i praksis og på en eventuelt opfølgning. Det kan være opgaver, som blot involverer dig og en anden, eller det kan være i forhold til mindre og til større grupper.


Du få en grundig træning i det at interviewe, idet vi anser netop interviewet, som en af de meste centrale færdigheder for en konsulent i alle opgavens faser.

Vi tager under hele forløbet afsæt i dine og de øvrige deltageres erfaringer, dilemmaer og udfordringer, og vi vil bruge de narrative, kommunikationsteoretiske og systemiske ideer til at reflektere over konkrete opgaver og sammen udvikle handlemuligheder i de ofte komplekse opgaver, som du og de andre deltagerne skal varetage i jobbet

Vi lægger stor vægt på, at vi på holdet sammen opbygger et trygt og udviklende læringsmiljø, hvor det vil være muligt gensidigt at inspirere og træne med hinanden.

Det teoretiske grundlag

Uddannelsen bygger på både en systemisk, kommunikationsteoretisk og narrativ referenceramme. Det har vi valgt, fordi vi mener, at alle disse tre teorier tilbyder både begreber og ideer til handlemuligheder, som kan hjælpe dig i håndteringen af både individuelle og organisatoriske problemstillinger.

Vi vil under hele forløbet knytte teori og praksis helt tæt sammen, således at du vil udvikle et bredt og velbegrundet repertoire af handlemuligheder i dit arbejde.

Form og tilrettelæggelse:

Forløbet består af 7 moduler á to dages varighed, klokken 9-16. I alt 14 dage. Hertil kommer 6 dage i obligatorisk arbejdsgruppe. Til hvert modul læses 2-4 tekster (fortrinsvis på dansk).

Du bliver altså medlem af en fast arbejdsgruppe, som mødes mellem hvert undervisningsmodul. Her diskuterer I de læste tekster og teoriernes relation til jeres praksis. I får opgaver mellem hvert modul, som knytter sig til modulets tema og får på den måde mulighed for at træne konsulentfærdigheder og sparre med hinanden. Samarbejdet på holdet og i arbejdsgrupperne giver ofte mulighed for at udvikle relevante faglige netværk.

Undervisningen på modulerne vil være en vekselvirkning mellem oplæg og input fra underviserne og træning, øvelse og refleksioner i plenum og mindre grupper.

Du og dine medkursister får løbende mulighed for at tale om opgaver og udfordringer i jeres eget arbejde og gøre dette til genstand for fælles refleksion og ideudvikling.

På udvalgte tidspunkter er der mulighed for, at du kan invitere en gruppe, som du arbejder med eller kender. Gruppen tilbydes så konsulentbistand fra holdets deltagere. Det eneste krav er at gruppen selv har et formuleret ønske om konsulenthjælp omkring et eller flere områder. Dette arbejde anvendes efterfølgende som udgangspunkt for metodediskussion og feedback.

Temaer i undervisningen

Følgende temaer indgår i undervisningen:

 • Hvad bor der i det systemiske, kommunikationsteoretiske og det narrative univers, og hvilke begreber og ideer herfra er særligt brugbare i mit arbejde som konsulent?
 • Hvad vil det egentlig sige at lytte og hvordan kan jeg blive god til at stille spørgsmål, som er hjælpsomme i min konsulentarbejde?
 • Hvordan kan jeg som konsulent positionere mig konsultativt?
 • Hvordan kan jeg som konsulent skabe reflekterende- og bevidnende processer?
 • Hvordan kommer jeg som konsulent godt fra start, og hvordan får jeg forhandlet min opgave, så den er til at gå til for mig?
 • Hvordan kan jeg forholde mig til – og praktisere de flydende begreber supervision, rådgivning, coaching og konsultation?
 • Hvordan kan jeg som konsulent håndtere og designe processer i grupper og organisationer?

Godkendelse af uddannelsen

Det samlede 2-årige forløb er godkendt i forhold til retningslinjerne for Dansk Psykologforenings specialistuddannelse i Arbejds- og organisationspsykologi som

 • et grundstammeforløb på 120 timer
 • samt 48 timers supplerende teorikurser:
 • 18.4.4.2.6.1. Organisationsudvikling og -forandringer: 12 timer
 • 18.4.4.2.6.2. Udvikling af grupper og team: 12 timer
 • 18.4.4.2.6.5. Arbejdspsykologi – Det psykosociale arbejdsmiljø: 24 timer

Undervisere

Underviserne på konsulentuddannelsen har flere års erfaring som både interne og eksterne konsulenter, og vi arbejder med konsulentopgaver i forhold til større og mindre, private, offentlige og halvoffentlige organisationer, ligesom vi arbejder som konsulenter i forhold til alle niveauer. Vi har desuden flere års erfaring med undervisning af forskellige faggrupper med konsulentfunktioner og har udviklet kurser og uddannelser til disse faggrupper.

Praktisk

Undervisningsdatoer:
19.-20.marts, 15.-16. april, 26.-27. maj, 16.-17. juni, 1.-2. september, 1.-2. oktober, 3.-4. november 2020

Arbejdsgruppedatoer:
6. april, 15.maj, 8. juni, 20. august, 23. september og 26. oktober 2020.

Deltagerantal:
Min. 8, max. 16. Hvis der er mere end 12 deltagere på holdet vil der blive tilknyttet to undervisere til holdet, således at der på visse dage er to undervisere tilstede.

Sted:
Undervisningen foregår hos Inpraxis, Stengade 51, 2. sal th., 3000 Helsingør.

Tilmeldingsfrist:
Tilmeldingsfrist den 26. november 2019. Tilmelding er først bindende, efter at kontrakt er underskrevet.

Pris

Pris: kr. 39.850 + moms. For selvbetalere, der ikke er momsregistrerede: kr 39.850.
Prisen inkluderer kursusafgift, forplejning på undervisningsdagene samt undervisningsmaterialer. Der må påregnes udgifter til anskaffelse af enkelte bøger.

Ved deltagelse af 2 eller flere personer fra samme arbejdsplads, ydes 25 % rabat på kursusafgiften til hver person. Der gives ikke yderligere rabat.Betaling foregår i en rate senest 30. januar 2020.

 
 

Kontakt os for at høre mere om vores uddannelseforløb.
Er du interesseret i at tilmelde dig uddannelsen, kan du gøre det her.