inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Uddannelser

Uddannelse i supervision, sparring, vejledning og coaching 2020

 

Uddannelse i supervision, sparring, vejledning og coaching

-Nye veje i samtaler om arbejdet

 

Undervisere: Dorte Lund-Jacobsen og Thilde Westmark og ekstern underviser på dagsseminar
Start: marts 2020

 
 

Hvem er det til?

Denne uddannelse henvender sig til professionelle, som er interesseret i at kvalificere deres arbejde med supervision, vejledning, coaching, sparring – og rådgivning.

Om uddannelsen

På nogle arbejdspladser er supervision og faglig sparring en fast praksis med afsat tid og rum til det. På andre arbejdspladser foregår supervisionen mere ad hoc, når medarbejderne, kollegerne eller de studerende indimellem beder om hjælp. De kan f.eks. have brug for at tale om deres arbejdsopgaver eller for at lufte deres tvivl, tale om svære dilemmaer, dele ideer til opgaveløsning eller få gode råd fra deres mere erfarne kolleger.

Mange har gjort sig den erfaring, at supervision/faglig sparring kræver en helt særlig styring. Er der ikke en tydelig struktur og særlige rammer for disse samtaler, glider de meget nemt over i den sædvanlige diskussionsform, hvor det mest handler om at argumentere for og imod bestemte synspunkter. Når vi diskuterer på den måde, er vi erfaringsmæssigt mindre lydhøre over for hinanden og får sværere ved at reflektere, tænke kreativt og udnytte de mange forskellige erfaringer, der er tilstede i gruppen.

Uddannelsen sigter mod:
Gennem uddannelsen får du mulighed for at (videre)udvikle dine måder at lede, strukturere og sætte rammer for samtaler om arbejdet, så de bedst mulige bidrager til læring, ideudvikling, refleksion og kvalitetssikring. Samtidig lærer du at navigere i og forholde dig til de mange komplekse og modsatrettede krav, ønsker og fordringer, som ledere og fagpersoner hver dag skal begå sig i.

Vi lægger vægt på, at du under forløbet - både i teori og praksis - tilegner dig de præsenterede forståelsesrammer og eksperimenterer med forskellige begreber og metoder, således du får et bredt repertoire af muligheder. Målet er, at du i din hverdag kan arbejde på en fleksibel måde og i overensstemmelse med dine egne præferencer og kompleksiteten i den aktuelle kontekst.

Teoretisk grundlag

Uddannelsesforløbet tager specifikt udgangspunkt i en systemisk-socialkonstruktionistisk og narrativ referenceramme, som med sine ideer om kommunikation, relationer og narrativer tilbyder et omfattende repertoire af tilgange, som kan bidrage til at skabe refleksioner, klarhed, kreativitet og bevægelse- og til måder at inddrage deltagerne i teamet på forskellige måder, når vi arbejder med supervision i grupper.

Varighed

Uddannelsen er 1-årig og består af 7 moduler af 2 dages varighed herunder deltagelse i et åbent dagsseminar med en ekstern gæsteunderviser, i alt 14 dage over ca. ét år.

Form

Den teoretiske del introduceres gennem læsning af litteratur og oplæg fra underviserne.

Sideløbende træner vi de metodiske færdigheder, som knytter sig til de aktuelle begreber og teorier og omsætter dem til de konkrete situationer kursisterne står i. Du vil under hele forløbet opleve en tæt sammenhæng mellem teori og praksis.

Herudover mødes kursisterne 6 dage i mindre trænings- og studiegrupper uden underviser. I træningsgrupperne øver deltagerne supervision efter anvisninger fra underviserne, drøfter udvalgte tekster og arbejder med mundtlige og skriftlige fordybelses- og refleksionsopgaver.Datoerne fastsættes af inpraxis, men kursisterne aftaler selv, hvor disse træningsdage afholdes. Typisk mødes grupperne på skift på deltagernes arbejdsplads, så der må i den forbindelse påregnes transporttid- og -udgift.

Eksamen:
Uddannelsesforløbet kan efter ønske afsluttes med en eksamensopgave, som bliver bedømt af en ekstern censor.

Forudsætninger for deltagelse

Du har en faglig grunduddannelse af min. 3 års varighed og arbejder i sammenhænge, hvor supervision, sparring, rådgivning og coaching er relevant. Det kunne for eksempel være en stilling som sundhedsfaglig- eller pædagogisk konsulent, faglig koordinator, skolekonsulent, akt-lærer, faglig vejleder, praktikvejleder, studievejleder, koordinator, faglig leder eller familieplejekonsulent.

Praktisk

Undervisningsdage:
Undervisningsdage: 24.-25. marts, 27.-28. april, 18.-19. maj, 9.-10. juni, 27.-28. august, 5.-6. oktober, 19.-20. november 2020

Træningsgruppedage:
1. april, 12.maj, 2. juni, 18. august, 17. september, 5. november 2020

Holdstørrelse:
8-16 deltagere. Hvis deltagerantallet overstiger 12, tilknyttes endnu en underviser, således at der på udvalgte dage vil være to undervisere

Uddannelsesbevis:
For at modtage fuldt uddannelsesbevis kræves deltagelse i min. 80 % af undervisningstiden. Hvis du har skrevet og fået godkendt en skriftlig opgave, vil dette fremgå af uddannelsesbeviset.

Sted:
Undervisningen foregår i inpraxis, Stengade 51A, 2.th., 3000 Helsingør.

Tilmeldingsfrist:
Den 1. februar 2020. Tilmeldingen er først bindende, når kontrakten er underskrevet.

Pris

Pris: 32.200 kr. + moms.
For selvbetalere, der ikke er momsregistrerede, er prisen 32.200 kr.
Prisen inkluderer kursusafgift, forplejning på undervisningsdagene samt undervisningsmaterialer. Der må påregnes udgifter til anskaffelse af enkelte bøger.

Ved deltagelse af 2 eller flere personer fra samme arbejdsplads, ydes 25 % rabat på kursusafgiften til hver person. Der gives ikke yderligere rabat.

Kursister, som selv skal betale hele kursusafgiften og som ikke er momsregistrerede, får 20 % rabat på kursusafgiften + moms. Den samlede udgift svarer således til kursusafgift ekskl. moms.

Censurering af eksamensopgave: kr. 1.800,- ekskl. moms.

 
 

Kontakt os for at høre mere om vores uddannelseforløb.
Er du interesseret i at tilmelde dig uddannelsen, kan du gøre det her.