inpraxis
Inpraxis: systemiske og narrative kommunikation og processtyring

Uddannelser

Tværfaglig uddannelse for dig, der arbejder med børn, unge og familier 2020

thilde og anne.jpg
 

Tværfaglig uddannelse i systemisk og narrativ praksis:

Skærp dit faglige fundament i arbejdet med børn, unge og familier

 

Undervisere: Thilde Westmark og Anne Stærk
Start: 2020

 
 

Hvem er det til?

Uddannelsen er et intensivt forløb, der henvender sig til familiebehandlere, pædagoger, lærere, kontaktpersoner, socialrådgivere, familieterapeuter, ungekonsulenter, mentorer, sundhedsplejersker, sygeplejersker, AKT-lærere, socialrådgivere og andre professionelle, der er engageret i arbejdet med børn, unge, voksne og familier.

Om uddannelsen

Inpraxis tilbyder en 10 dages efteruddannelse, der er fokuseret på at styrke og videreudvikle deltagernes arbejde med børn, unge og familier. Uddannelsen tager hovedafsæt i de systemiske og narrative tilgange. Fokus vil være på, hvordan disse tilgange kan give deltagerne konkrete redskaber til at navigere i de små og store udfordringer, som mange børn, unge og familier bøvler med i disse år.

Uddannelsen sigter mod:
Arbejdet med børn, unge og familier indeholder opgaver, der både er komplekse og varierede. Formålet med uddannelsen er at hjælpe den enkelte til at få et overblik over, hvad der virker i dagligdagens forskellige sammenhænge og relationer. Det kræver meget forskelligt både med hensyn til opmærksomhedspunkter, viden og værktøjer. Uddannelsen klæder deltagerne på til at finde nye handlemuligheder i de følgende problemstillinger:

 • Hvordan kan vi som professionelle skabe et samarbejde, der bringer familiernes egen drivkraft og viden i spil – og dermed undgå at vi overtager dagsordenen og ansvaret?
 • Hvordan kan vi som professionelle forstå børn, unge og familiers til tider mærkværdige handlinger på nye og inspirerende måder, så vi får øje på de bedst mulige betingelser for videreudvikling og samarbejde?
 • Hvordan kan vi medvirke til at igangsætte bevægelser, der tilgodeser børn og unges udvikling og trivsel, uden de voksne omkring børnene oplever sig udpeget som problemet?
 • Hvordan kan vi som professionelle tilrettelæge samtaler mellem flere deltager, fx en familie?
 • Hvordan kan familiens egne værdier og ståsteder forenes med det, som systemet omkring familien kræver eller forventer af dem?
 • Hvordan kan vi som professionelle give feedback og rådgive på måder, der er relevante og værdige for familierne?
 • Hvordan kan vi som professionelle forholde os til bestilleren af opgaven, når opgavens mål ikke svarer til den virkelighed, som børnene, de unge eller familierne kan genkende sig selv i?
 • Hvordan kan vi styrke det tværfaglige samarbejde omkring børn, unge og familier, selvom der er forskellige og måske endda til tider modsatrettede, perspektiver og logikker på spil?

Undervisningen vil derudover inddrage centrale temaer, som familier, unge og børn er underlagt og påvirkede af i disse år og som mange professionelle efterspørger nye handlemuligheder til. Derfor vil uddannelsen stille skarpt på:

 • Når skilsmisser fylder meget af livet i en periode og børnenes trivsel er under pres
 • Når kriser, traumer, selvskade eller misbrug er vanskelige at handskes med for både familierne og de professionelle
 • Når perfektionismen (og andre kulturelle normer) har grebet børnene og de unge, så presset stiger og mistrivslen vokser, og de voksne ikke ved, hvad de skal gøre
 • Når børn, unge og voksnes handlinger og livsformer falder uden for det, som bliver betragtet som det normale (fx angst, spiseforstyrrelse, ADHD, misbrug)
 • Når børn, unge og familier ikke kan se meningen med, at de skal have hjælp eller hellere vil have haft en anden form for hjælp, end den de er blevet tilbudt

Underviserne vil inddrage deres mangeårige erfaring fra arbejdet med børn, unge og familier, ligesom de vil præsentere de metoder, de selv har eksperimenteret med og fundet givtige i arbejdet med børn, unge og familier.

Varighed

Uddannelsen omfatter 10 dages undervisning og 5 dages praksisudvikling i en arbejdsgruppe uden deltagelse af underviser. Undervisningen er tilrettelagt som 5 x 2 dages undervisningsmoduler. Der undervises fra kl. 9 – kl. 16.

Form

Uddannelsen veksler mellem teoretiske oplæg, øvelser, træning, filmklip og arbejde med eksempler fra undervisernes og deltagernes egen praksis. Der vil blive arbejdet med udgangspunkt i deltagernes arbejdskontekster, så deltagerne får relevante og brugbare metoder med til deres konkrete samarbejde med børn, unge eller familier. Underviserne vil både præsentere grundbegreber inden for narrativ og systemisk praksis og nyudviklinger fra internationale praktikere og fra deres egen praksis.

Der vil blive lagt vægt på at opbygge et trygt og udviklende læringsrum blandt deltagerne, hvor det vil være muligt gensidigt at inspirere hinanden og at træne med hinanden.

Deltagerne er alle part af en fast arbejdsgruppe, som mødes mellem hvert undervisningsmodul, i alt 5 dage. Her er der lejlighed til at diskutere, hvordan de læste tekster kan bruges i praksis samt til at træne forskellige færdigheder samt sparre med hinanden. Samarbejdet på holdet og i arbejdsgrupperne giver også mulighed for at udvikle faglige netværk.

Til hver gang vil der være litteratur, som knytter an til temaerne i undervisningen. Hovedvægten af tekster vil være fra den systemiske og narrative tilgang, som har særlig relevans for arbejdet med børn, unge og familier. Derudover vil der være tekster, der fra forskellige vinkler bibringer deltagerne relevant viden og nye perspektiver på arbejdet med børn, unge og familier.

Uddannelsesbevis:
For opnåelse af fuldt uddannelsesbevis kræves en deltagelse på min. 80 % af undervisningstiden.

Forudsætninger for deltagelse

Uddannelsen henvender sig til alle professionelle med en grunduddannelse inden for de sociale, sundhedsfaglige og de pædagogiske fag, og som har stillinger inden for disse områder.

Praktisk

Undervisningsdage:
Undervisningsdage i 2020 er: 1.-2. marts, 30.-31. april., 15.-16. juni, 21. august, 1. september og 1.-2. oktober.

Deltagerantal:
Min 10, max 24.


Sted:
Undervisningen foregår i inpraxis, Stengade 51A, 2.th., 3000 Helsingør.

Tilmeldingsfrist:
Der er endnu ikke fastlagt en tilmeldingsfrist, men hold øje med siden eller skriv en mail til Thilde på tw@inpraxis.dk. Tilmeldingen er først bindende, når kontrakten er underskrevet.

Pris

Pris: 20.000 kr. + moms.
Prisen inkluderer kursusafgift, forplejning på undervisningsdagene samt undervisningsmaterialer. Der må påregnes udgifter til anskaffelse af enkelte bøger.

Ved deltagelse af 2 eller flere personer fra samme arbejdsplads, ydes 25 % rabat på kursusafgiften til hver person. Der gives ikke yderligere rabat.

Kursister, som selv skal betale hele kursusafgiften og som ikke er momsregistrerede, får 20 % rabat på kursusafgiften + moms. Den samlede udgift svarer således til kursusafgift ekskl. moms.

Betaling foregår i én rate.

 
 

Kontakt os for at høre mere om vores uddannelseforløb.
Er du interesseret i at tilmelde dig uddannelsen, kan du gøre det her.